HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 121
+ Hôm nay: 2736
Tổng số lượng truy cập
20.945.158
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN BẮC GIANG
(03/10/2013 15:08:02)

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN BẮC GIANG

Địa chỉ: Km 6, đường 398, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240.3829.910  Mr: Tân 0983317203

E-mail: ungdungbacgiang@gmail.com

Website: www.ungdungkhcn.com.vn

I – Lịch sử hình thành

Tiền thân là Trung tâm tư vấn dịch vụ KHCN và Môi trường Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 493/UB  ngày 18 tháng 11 năm 1997  của UBND tỉnh Bắc Giang

Ngày 18 tháng 11 năm 2003 được đổi tên thành Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Giang theo quyết định số 89/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Giang.

II – Lãnh đạo qua các thời kỳ

1- Giai đoạn 1997- 6/2006

- Giám đốc: Nguyễn Văn Xuất

2- Từ tháng 6/2006 đến 6/2013

- Giám đốc : Ths. Thân Ngọc Hoàng

- Phó giám đốc : Ngô Anh Hoàng (2008 – Phó chánh thanh tra, Biệt phái 1 năm)

- Phó Giám đốc: Trương Thị Hồng Minh (tháng 4/2009 đến tháng 7/2010)

- Phó giám đốc : Dương Đại Tân (01/3/2011)

- Phó giám đốc : Đào Trọng Nghĩa (01/01/2011)

3- Từ tháng 7/2013 đến nay

- Giám đốc: Ths. Nguyễn Văn Chức

- Phó giám đốc: Dương Đại Tân

- Phó giám đốc: Đào Trọng Nghĩa

III – Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1- Chức năng:

- Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị sự nghiệp KH&CN có thu, trực thuộc Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang, thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại địa phương theo quy định của pháp luật .

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định hiện hành của nhà nước .

2- Nhiệm vụ :

-Tổ chức thực hiện hoạt động ứng dụng và chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống của địa phương.

- Thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học; Xây dựng - triển khai hoặc liên kết xây dựng - triển khai dự án khu công nghệ cao.

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án chuyển giao và nhân rộng, dự án thử nghiệm, các tiến bộ khoa học kỹ thuật  và công nghệ có sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học của nhà nước thông qua tuyển chọn, xét chọn hoặc giao trực tiếp.

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật để sản xuất thử nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ về sản phẩm mới và cây, con giống  mới phù hợp với điều kiện của địa phương .

- Tổ chức hợp tác đào tạo, tập huấn chuyển giao khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

- Tổ chức tập huấn,tuyên truyền quảng bá các thành tựu KHCN mới, kết quả các đề tài dự án, các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CNđã nghiệm thu đánh giá của các cơ quan chuyên môn.

- Tham gia giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới tại thị trường trong và ngoài tỉnh .

- Tổ chức dịch vụ khai thác, lắp đặt, chế tạo và sửa chữa thiết bị khoa học và công nghệ  phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân theo quy định của pháp luật.

 - Tổ chức hoạt động thí nghiệm trong lĩnh vực công nghệ sinh học, môi trường, phân tích lý, hóa và vi sinh phục vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ, sản xuất và đời sống.

- Tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn : Xây dựng thuyết minh các đề tài, dự án, lập báo cáo đánh giá quy trình công nghệ, kiểm tra an toàn bức xạ, kiểm toán năng lượng, Sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm... và các loại hợp đồng kinh tế khác trên cơ sở phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn của tổ chức khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định nhằm đánh giá sự phù hợp về chất lượng các sản phẩm hàng hóa trong sản xuất, lưu thông trên thị trường và xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ quản lý cán bộ, viên chức , lao động, tài sản, tài chính, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Giám đốc Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác  do Giám đốc Sở giao.

3- Quyền hạn :

- Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động KH&CN, được chủ động khai thác và ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân về lĩnh vực KH&CN và các loại hợp đồng kinh tế khác phù hợp với khả năng, chuyên môn của đơn vị.

- Được quyền tự quyết định việc đăng ký tham gia đấu thầu, tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ KH&CNdo Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành và Sở Khoa học và Công nghệ địa phương công bố hàng năm và tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- Được hợp tác liên doanh, liên kết, vay vốn ngân hàng, nhận tài trợ của các tổ chức cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động KH&CN và hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Được quyền lựa chọn đối tác, tự quyết định hình thức hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài theo khả năng và phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

- Được quyền mời trực tiếp các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài đến làm việc, trao đổi khoa học, tham gia quản lý và chủ trì các nhiệm vụ KH&CN của đơn vị; Được quyết định mức lương thuê chuyên gia tùy theo nguồn tài chính của đơn vị.( Dự kiến bổ sung trong thời gian tới)

- Được sử dụng và quản lý viên chức, lao động hợp đồng theo Bộ luật lao động và nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Đề xuất nhân sự và trình Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiễm cấp phó của Trung tâm và trưởng, phó phòng trực thuộc.

- Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật./.

 


14666 lượt xem
logo phu thinh logo Tranphujsc banner hoa ha logo_cty thep phuong trung logo italisa Thep anpha Viet Thang Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Giang Chè sạch Xuân Lương Logo dam Ha Bac